1. Alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden.  De klant verklaart deze bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. Deze verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.  Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 3. Elke factuur die niet op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege 2% intrest per maand opbrengen, zonder voorafgaandelijke verwittiging, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt.
 4. Klachten betreffende onze facturen of de geleverde diensten dienen aangetekend ingediend te worden binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
 5. De koper zal zijn eigen koopvoorwaarden niet kunnen inroepen wanneer ze strijdig zijn met onderhavige verkoopvoorwaarden.
 6. De gekochte goederen worden slechts eigendom van de koper na volledige betaling van de prijs.
 7. Alle waren en/of goederen reizen steeds op risico van de klant.
 8. De leverings of opleveringsdata worden steeds ter informatie gegeven.  In geen geval heeft de koper het recht wegens niet-of laattijdige levering de bestelling of overeenkomst te annuleren of enige schadevergoeding hiervoor te eisen.
 9. Software/programmatuur-eigendom.
  Tenzij voorafgaand en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, blijft elke software eigendom van de verkoper.  Na betaling van de factuur krijgt de koper het gebruiksrecht voor de beschreven software en dit volgens de bepalingen van onze Algemene Licentievoorwaarden voor Standaardsoftwareproducten.
  Elk ander gebruik voor zichzelf of voor derden is ten strengste verboden.  De koper is ertoe gehouden alle maatregelen te nemen opdat geen ongeoorloofd gebruik van de software zou kunnen gemaakt worden. 
  Voor elk ongeoorloofd gebruik blijft de koper aansprakelijk.
 10. Software/programmatuur-aansprakelijkheid.
  Vooraleer er werken door onze onderneming worden uitgevoerd op de computersystemen van de klant, dient deze de nodige maatregelen te nemen om zich in te dekken tegen dataverlies op zijn computersystemen.  In geen geval kan onze onderneming aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk dataverlies, en kan dit bijgevolg op geen enkele wijze leiden tot enige schade-eis vanwege de klant.
 11. De voorwaarden welke vermeld zijn in de contracten met onze onderneming voor Professionele Diensten, of in Licentiecontracten voor Standaardsoftwareproducten gelden, voor de materies die zij omschrijven bij voorrang op onderhavige algemene voorwaarden.  De mogelijke nietigheid dientengevolge van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg hebben.  De andere bepalingen blijven volledig van toepassing.
 12. In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel te Oostende bevoegd.